سنگ خشخاشی ریز جوشقان

سنگ خشخاشی ریز جوشقان برای ابزارکاری و چکشی ساختمان