سنگ خشخاشی درشت جوشقان

سنگ خشخاشی درشت جوشقان برای ابزارکاری و چکشی ساختمان